kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Informacje bieżące

Informacje bieżące

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej, zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz zadań związanych z realizacją zaliczki alimentacyjnej a także prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Jednostka jest finansowana z budżetu gminy Mikołów - pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Jego mienie stanowią środki trwałe, wyposażenie i wartości niematerialne potrzebne do realizacji zadań statutowych.

Pracą ośrodka kieruje kierownik, który zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy oraz jako zadania zlecone.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez ośrodek należy:

 - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 - praca socjalna,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 - dożywianie dzieci,
 - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.

W ramach zadań zleconych gminie ośrodek realizuje:

 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64 poz. 593 wraz z późn. zm.). Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje, zgodnie z art. 5 cyt. ustawy, osobom posiadającym obywatelstwo polskie, cudzoziemcom oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do świadczeń z pomocy społecznej należą między innymi: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach zadań własnych gminy pobyt i usługi w Dziennym Domu Pomocy, kierowanie oraz naliczanie odpłatności w Domach Pomocy Społecznej.

W strukturze MOPS-u funkcjonuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, który zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.  oraz  przyznawaniem świadczeń z Funduszu Alimetacyjnego i prowadzeniem postepowań wobec dłużników  alimentacyjnych, w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia wychowawcze realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci.

Realizowane przez dział świadczenia 

1) Świadczenia rodzinne:

  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia nauki w szkole, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 - zasiłek pielęgnacyjny,

 - świadczenie pielęgnacyjne,

 - specjalny zasiłek opiekuńczy

 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. "becikowe",

 - świadczenie rodzicielskie 

2) Zasiłek dla opiekuna

3) Świadczenie Wychowawcze, tzw. "Rodzina 500+"

4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

5) Program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Prawo do wszystkich świadczeń przyznawanych w dziale świadczeń rodzinnych i alimentaccyjnychoraz wysokość tych świadczeń ściśle określają przepisy powołanych wyżej ustaw oraz rozporządzenia MPiPS.

Do zadań MOPS-u należy również prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej. Placówka Wsparcia Dziennego realizuje postanowienia ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz. 1455).

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkałych na terenie gminy Mikołów, wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych oraz zagrożonych patologią społeczną lub uzależnieniami. Świadczenie w formie uczęszczania do Świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka, a także na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

Opublikowane przez: Janina Ryguła | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:37:34 | Data modyfikacji: 2018-01-15 13:11:02.
Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:37:34
Data modyfikacji: 2018-01-15 13:11:02
Opublikowane przez: Janina Ryguła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu