kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Żłobki i kluby dziecięce

Żłobki i kluby dziecięce

 

1. Żłobek Miejski, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
2. Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina”, ul. Plebiscytowa 34, 43-190 Mikołów
3. Klub "Wesołe Misie " 43-190 Mikołów ul. Górnicza 10 A
4. KLUB MALUCHA "BAJTEL - POINT" ul. Krakowska 50, 43-190 Mikołów

 

Wniosek o wpis do rejestru,
złożony przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy
musi zawierać:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numery NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o których mowa
  w art. 25 ust. 2b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późniejszymi zmianami);
 4. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o których mowa w art. 25 ust. 2a pkt. 1 lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt. 2 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późniejszymi zmianami);
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 7. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 8. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;
 11. potwierdzenie dokonania opłaty, o której mowa w art. 33 ww. ustawy (od 01.01.2018 r. – 1 000,00 zł).

W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Mikołowa może żądać:

 1. odpisu z odpowiedniego rejestru;
 2. dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. zaświadczenia o niekaralności;
 4. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

---

 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Mikołów

Opublikowane przez: Lilianna Nowicka | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:15:01 | Data modyfikacji: 2018-02-12 11:05:52.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:15:01
Data modyfikacji: 2018-02-12 11:05:52
Opublikowane przez: Lilianna Nowicka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu